Komisioneri Publik që duhet të bënte vettingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve është vetë nën hetim

498

Heral Saraçi, i zgjedhur me 11 vota pro për Komisionin Publik do të paraqitet në datën 5 mars në seancë dëgjimore për shqyrtimin e një procedimi disiplinor të kërkuar nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.
Gjyqtarja Natasha Mulaj ka depozituar dy ditë më parë për shqyrtim pranë Komisionit Disiplinor raportin mbi rezultatet e hetimit për shkelje disiplinore ndaj Saraçit.
Komisioneri Publik është një institucion i ngritur si pjesë e proçesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili ka për detyrë përfaqësimin e interesit publik gjatë kryerjes së vetingut.
Komisioneri Publik rivlerëson deklaratat e subjekteve, si dhe bashkëpunon me institucionet vendase dhe të hauja për të konfirmuar vërtetësinë e deklarimeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të marrë nën hetim.
Njoftimi i Kolegjit të Apelimit:
Ditën e hënë, datë 5 mars 2018, ora 12.00 do të zhvillohet seanca dëgjimore për shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj Komisionerit Publik z. Heral Saraçi.
Ky procedim disiplinor ka filluar me kërkesë të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.
Lidhur me këtë procedim disiplinor, gjyqtari hetues zj. Natasha Mulaj ka depozituar në datë 26 shkurt 2018, për shqyrtim pranë Komisionit Disiplinor, Raportin mbi rezultatet e hetimit për shkelje disiplinore.
Komisioni Disiplinor përbëhet nga:
Z. Sokol Çomo, Gjyqtar (Kryesues)
Zj. Albana Shtylla, Gjyqtare (Anëtare)
Z. Ardian Hajdari, Gjyqtar (Anëtar)
Bazuar në nenin 17, pika 6 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” Komisioni Disiplinor, brenda 15 ditëve nga data e marrjes së Raportit mbi rezultatet e hetimit, e cila është data 26 shkurt 2018, duhet të marrë një vendim përfundimtar.