Shkarkohet nga detyra gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër.

272

Hoxha u përball të hënën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK kur gjatë seancës dëgjimore u evidentuan gjetjet për të tri kriteret e vlerësimit, atë të pasurisë, të pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit.
Sanxhaktari deklaroi gjatë se seancës dëgjimore se subjekti kishte bërë deklarime të pasakta të pasurive dhe burimeve të krijimit.

Gjithashtu u evidentua mungesë dokumentacioni për të provuar një pjesë të të ardhurave dhe burimin e dy huave.

Në seancë u identifikuan edhe dy raste kur subjekti kishte shqyrtuar çështje ku palë ndërgjygjëse kishte qenë një shoqëri ku punonte bashkëshorti, duke ngritur shqetësime për konflikt të mundshëm interesi.

Gjyqtarja Lindita Hoxha tha se me shpjegimet e saj u kishte dhënë përgjigje të gjithë problemeve të ngritura nga Komisioni.